Stichting van de Belgische Vereniging voor Orthopedie en Traumatologie.

Over weinig zaken is er meer dispuut geweest dan over de precieze stichtingsdatum van de Belgische Vereniging voor Orthopedie en Traumatologie (BVOT) in het Parkhotel te Lokeren. Lang heeft men gedacht dat het gebeurde in 1963. Tot ergens een mysterieus briefje opdook...

Op zaterdag 25 januari 1964 schrijft Louis Rombouts naar een aantal collega's dat een dertigtal orthopedisten "verleden week" de Vlaamse Vereniging van Orthopedie en Traumatologie (VVOT) hebben gesticht. Dit kan alleen maar op zaterdag 18 januari 1964 zijn geweest, want collega Karel Boute was verhinderd wegens zijn zaterdag-namiddag raadpleging. Deze datum klopt ook met de overtuiging van velen dat het ergens dicht bij de allereerste doktersstaking was (1-18 april 1964). Waren zeker aanwezig: Norbert Cafmeyer, E. De Brabandere, Oscar Declercq, Alfons Geussens, Jozef Hosten, Karel Vandeputte, Rik Moereels, Jozef Mulier, Paul Rombaut, Louis Rombouts, Hugo Thibaut, Frans Vandeputte, WAGG Van de Kerckhove, Ignaas Vanden Berghe, Frans en Paul Vander Stichele, Dirk Verellen, Pieter Vertongen, Patrick Waterblee. Prof. Jozef Mulier werd de eerste voorzitter en zou dit blijven tot in 1980.

Een eerste wetenschappelijke vergadering ging door in maart 1964 in het UZ te Pellenberg: Prof. Ghyselen sprak er over de behandeling van beendertuberculose.

Voorlopig ging het nog steeds om een feitelijke vereniging. De statuten waarvan sprake verschenen pas op 21 oktober 1971 in het Staatsblad, onder nummer 7092 op blz 3572-3574. Tegelijk werd de vereniging een VZW en veranderde de naam in "Belgische Vereniging voor Orthopedie en Traumatologie". Officiële stichters waren toen: Karel Boute, Alfons Geussens, Jozef Hosten, Raf Jansseune, Jozef Mulier, Louis Rombouts, Hugo Thibaut, Ignace Vanden Berghe en Louis Vanfleteren.
Vanaf dan is het steeds crescendo gegaan.

Lezen we echter toch even hoe deze stichting past in een breder kader, volgens Dr. Hector Kinzinger(†), uit Brugge:

1921
Stichting van de « Société Belge de Chirurgie Orthopédique » door Albin LAMBOTTE. Vanaf 1921 publicaties in de "Archives franco-belges de Chirurgie". In 1929 verschijnt het eerste Belgisch tijdschrift voor Orthopedie : "Bulletins et mémoires de la Société Belge d'Orthopédie". In 1936 verandert de naam in "Bulletin de la Société belge d'Orthopédie et de Chirurgie de l'appareil moteur". Na de oorlog verandert de naam opnieuw:

Januari 1946

Opstarten van "Acta Orthopaedica Belgica", samen met andere Belgische medische tijdschriften in de groep "Acta Medica Belgica", met als administratief centrum de ASSMB (Association des Sociétés Scientifiques Médicales Belges) in Brussel.

Zaterdag 18 januari 1964
Onder impuls van Professor Jozef MULIER komen de Vlaamse Orthopedische Chirurgen samen te Lokeren en stichten er de "Vlaamse Vereniging voor Orthopedie en Traumatologie".

Maart 1964
Eerste wetenschappelijke vergadering van de nieuwe vereniging te Pellenberg met als spreker Professor GYSELEN: "De behandeling van beendertuberculose".
Groeiende aktiviteit tijdens de volgende jaren. Ook de naam verandert. Het wordt, vanaf 1971: "Belgische Vereniging voor Orthopedie en Traumatologie". Later ontstaan geleidelijk 9 subgroepen, zoals de Belgian Hip Society.

1983
In 1983 organiseert de BVOT haar eerste autonoom Internationaal Congres te Gent, wat vanaf dan een tweejaarlijkse traditie zal worden. Dit in afwisseling met onze Franstalige collega's, op basis van de feitelijke vereniging "Orthopaedica Belgica", een gentlemen's agreement, dat later wordt vastgelegd in het "Jaarverslag en Ledenlijst" van 1985-1986.

1985-1986
BVOT en SORBCOT stichten de feitelijke vereniging "Orthopaedica Belgica", een overkoepelende structuur waarvan de beheerraad, het Presidium, is samengesteld uit de bestuursleden van BVOT en SORBCOT.
Orthopaedica Belgica organiseert jaarlijks een internationaal congres en een herfstcursus.

26 november 1988
Eerste nationaal schriftelijk examen voor assistenten vierde jaar, geörganiseerd door de Onderwijscommissie. Deze feitelijke vereniging is een orgaan van Orthopaedica Belgica en van de Beroepsvereniging Orthopedie (VBS). Later zal dit examen worden uitgebreid tot de assistenten derde en vijfde jaar. Op 27-4-1991 heeft het eerste mondeling examen voor assistenten zesde jaar plaats in het Ministerie voor Volksgezondheid. Er komt ook een mondeling examen voor assistenten tweede jaar, geörganiseerd door de Vlaamse universiteiten.
Het Presidium Orthopaedica Belgica verandert op 18 januari 1996 de naam "Onderwijscommissie" in "Collegium Orthopaedicum et Traumatologicum". In dat jaar wordt het examen voor assistenten 3e, 4e en 5e jaar ook voor het eerst geörganiseerd in samenwerking met en gelijktijdig met onze Nederlandse Collega's. Deze samenwerking zal duren tot in 2006.

1990
Integratie van de verenigingen SORBCOT en BVOT in de Europese Federatie EFORT.

1992
Stichting van de VZW Acta Orthopaedica Belgica waarvan het beheer paritair wordt waargenomen door de beide verenigingen die afgevaardigden sturen naar de beheerraad en naar het redactiecomité. Sindsdien levert de BVOT het gros van de Belgische bijdragen aan dit tijdschrift, dat één der oudste orthopedische tijdschriften ter wereld is, gezien het werd gesticht in 1929, weliswaar onder een andere benaming. De jaarlijkse BVOT-prijs moedigt de jongeren aan te publiceren in ons nationaal tijdschrift.

1999
In juni 1999 organiseren BVOT en SORBCOT samen het EFORT congres in Brussel.

En vandaag de dag
Momenteel telt de BVOT meer dan 500 leden en 9 subgroepen.

De toekomst
Quo vadis, BVOT? Gezonde zelfkritiek moet zeker slaan op onze plethora aan vergaderingen en symposia, een plethora die wellicht iets heeft te maken met onze Vlaamse hang naar gezelligheid, maar die ons ook de tijd ontneemt om ernstig wetenschappelijk werk te verrichten. Gelukkig nemen de subgroepen reeds een flink aantal BVOT-symposia voor hun rekening, wat de overmaat toch inperkt. Ook is er stilaan een evolutie waar te nemen in de richting van diepgaand klinisch onderzoek. De Wetenschap met een grote W zou inderdaad hét BVOT- streefdoel bij uitstek moeten worden in deze éénentwintigste eeuw!