Doelstelling

Geachte Collega BVOTer,

Toen in 1963 enkele enthousiastelingen de Belgische Vereniging voor Orthopedie en Traumatologie boven de doopvont hielden in het Parkhotel te Lokeren, konden slechts weinigen vermoeden dat deze boorling ooit zou uitgroeien tot de flinke knaap die hij ondertussen geworden is. Inderdaad, 458 leden en een achttal subgroepen zijn er om te bevestigen dat een lange weg werd afgelegd.

Die weg kende meerdere pleisterplaatsen. Zo verschenen op 21 oktober 1971 onze VZW-statuten in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. In 1983 organiseerden we ons eerste autonoom Internationaal Congres in Gent, wat vanaf dan een tweejaarlijkse traditie zou worden. Dit in afwisseling met onze Franstalige collega's, op basis van het gentlemen's agreement "Orthopaedica Belgica", dat werd vastgelegd in het "Jaarverslag en Ledenlijst" van 1985-1986.

Op 26-11-1988 ging het eerste meerkeuzevragenexamen voor assistenten door in de lokalen van de Universitaire Stichting in Brussel. Op 27-4-1991 had het eerste mondeling examen voor assistenten zesde jaar plaats in het Ministerie voor Volksgezondheid. Aanvankelijk was het de "Commissie Onderwijs en Kenniscontrole" die deze examens federaal organiseerde. Deze naam veranderde echter in "Collegium Orthopaedicum et Traumatologicum" na overleg tijdens het jaarlijks Presidium "Orthopaedica Belgica", op 18-1-1996 te Aalst. In dat jaar werd het examen ook voor het eerst geörganiseerd in samenwerking met en gelijktijdig met onze Nederlandse Collega's.

Vanaf 1992 gingen we als volwaardige partners medewerken aan Acta Orthopaedica Belgica, onder de vorm van een VZW, waarvan de statuten werden neergelegd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 13 augustus 1992. Sindsdien levert de BVOT het gros van de Belgische bijdragen aan dit tijdschrift, dat één der oudste orthopedische tijdschriften ter wereld is, gezien het werd gesticht in 1929, weliswaar onder een andere benaming. De jaarlijkse BVOT-prijs moedigt de jongeren aan te publiceren in ons nationaal tijdschrift.

Sinds 1998 vergadert het BVOT-bestuur jaarlijks met het bestuur van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV), wat reeds leidde tot een eerste gemeenschappelijk symposium in het Antwerpse Hiltonhotel op 1-4-2000. Dit is ondertussen een jaarlijkse gewoonte geworden.

En Nederland is niet onze enige internationale partner, want in juni 1999 organiseerden BVOT en SORBCOT samen het EFORT congres in Brussel.

Quo vadis, BVOT? Gezonde zelfkritiek moet zeker slaan op onze plethora aan vergaderingen en symposia, een plethora die wellicht iets heeft te maken met onze Vlaamse hang naar gezelligheid, maar die ons ook de tijd ontneemt om ernstig wetenschappelijk werk te verrichten. Gelukkig nemen de subgroepen reeds een flink aantal BVOT-symposia voor hun rekening, wat de overmaat toch inperkt. Ook is er stilaan een evolutie waar te nemen in de richting van diepgaand klinisch onderzoek. De Wetenschap met een grote W zou inderdaad hét BVOT- streefdoel bij uitstek moeten worden in deze éénentwintigste eeuw!